Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. При коя от двойките “процес – форми на релефа” има несъответствие?

дейност на течащата вода – проломи

химично действие на водата – пещери

дейност на океанската и морската вода – морени

дейност на вятъра – дюни

2. Върху коя от посочените групи континенти се простира тундрата?

Северна Америка, Африка, Азия

Азия, Африка, Австралия

Северна Америка, Европа, Азия

Южна Америка, Антарктида, Австралия

3. Най-голям дял от населението в силно развитите страни е заето в:

добивните отрасли

аграрното стопанство

обработващите отрасли

обслужващата сфера

4. Кое от посочените езикови семейства, включва тюркската езикова група?

алтайско

дравидско

уралско

тайско

5. Коя от посочените страни е едновременно членка на ООН, ЕС, НАТО и ЧИС (Черноморско икономическо сътрудничество)?

Украйна

Турция

Румъния

Германия

6. Коя е най-значимата за стопанството част от океана

шелф

континентален склон

океанско легло

океански бразди

7. Кои от посочените държави са конституционни монархии и имат обща граница?

Испания и Франция

Полша и Германия

Белгия и Нидерландия

Италия и Румъния

8. Кои почви са характерни за степите в Европа и Азия, прериите в Северна Америка и пампата в Южна Америка?

червеноземни

черноземни

жълтоземни

тундрови

9. При разработването на географска карта за кои райони на планетата Земя се използва цилиндричната проекция, за да няма деформации на изобразените територии?

полюсите

екваториалните части

тропичните окръжности

полярните окръжности

10. Целта на международната организация ЮНЕСКО е решаване въпросите на:

здравеопазването

мира и сигурността в света

образованието, науката и културата

изхранването на населението

11. Гипс се добива край:

Сеново

Кошава

Белослав

Тополовград

12. За коя геоложка ера се отнасят следните палеогеографски събития: „Образуват се железорудните находища в Кремиковци, Троян и др., оформя се Средногорието, започва Алпийският нагъвателен цикъл, нагъвания на Балканидите........”

архайска

палеозойска

неозойска

мезозойска

13. Кой почвен тип НЕ е характерен за Дунавската равнина?

сиви горски почви

алувиално-ливадни почви

черноземни почви

канелени горски почви

14. Кой от посочените природни обекти НЕ оказва значимо влияние върху формирането на климата в България?

Атлантически океан

Средиземно море

Урал

Черно море

15. Коя от реките Не протича през Северна България?

Цибрица

Янтра

Тополница

Осъм

16. Абсолютната максимална температура +45,2 градуса С е измерена в:

Свиленград

Садово

Кнежа

Плевен

17. Известната марка бира - “Астика” се произвежда в:

София

Хасково

Стара Загора

Пловдив

18. Кои растителни видове са характерни за Пирин?

черна мура, източен бук

коило, бор

зеленика, ела

еделвайс, черна мура

19. В коя част на България падат най-малко количество валежи?

Източна Дунавска равнина

Южно черноморско крайбрежие

Западна Дунавска равнина

Задбалкански котловини

20. Кой от изброените защитени природни обекти Не се явява Национален парк в България?

Рила

Централен Балкан

Витоша

Пирин

21. Ако пътувате от Смолян за Р Гърция през кой най-близко разположен ГКПП ще напуснете България?

Капитан Петко войвода

Илинден

Златоград

Кулата

22. Коя от изброените планини се включва в Стара планина?

Милевска

Козница

Широка планина

Радюва планина

23. Кои транспортни коридори преминават през област Хасковска?

№ 7 и № 8

№ 4 и № 9

№ 10 и № 8

№ 9 и № 10

24. Находище на каменна сол в България има в:

Девня

Сеново

Провадия

Берковица

25. Кой от отраслите НЕ се отнася към вторичния сектор ?

дърводобив

преработка на дървесина

производство на целулоза и хартия

производство на мебели

26. Отсечката София – Кулата е част от транспортен коридор:

№ 9

№ 7

№ 8

№ 4

27. В Североизточния район НЕ се включва област:

Варна

Разград

Търговище

Добрич

28. Коя от посочените групи скали са магмени интрузивни?

гранит и кварцит

гранит и сиенит

гранит и риолит

гранит и мрамор

29. Каракачаните са етническа общност, живееща главно в:

Родопите

Пирин

Източна Стара планина

Западна Стара планина

30. Едно от най-големите села в България-Айдемир се намира в област:

Русе

Разград

Търговище

Силистра

31. Биволовъдството е характерно за поречието на реките:

32. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на страната, за която се отнася следната характеристика. „ Богата на природни ресурси промишлено-аграрна страна, с гъстота на населението 3 д/км². Овцевъдството е традиционно добре развито, а около 70% от населението и центровете на обработващата промишленост са разположени в южните, югоизточните части и по крайбрежието.”

33. В правоъгалника за свободните отговори напишете наименованието на географския регион в света, за който се отнася характеристиката? „Има излаз на три океана. Характеризира се с голям природноресурсен потенциал и висока урбанизация на населението. Развиват се високотехнологични стопански отрасли, което го определя като един от центровете на световното стопанство.”

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете за кой почвен тип се отнася следната характеристика? „Почвите се образуват върху льосова скална основа, в условията на умереноконтинентален климат и при наличието на степна и горска растителност.”

35. От 01.01.1999 година е в сила настоящото административно-териториално деление на България. Страната ни се дели на: ..............................административни области

36. В полето за свободните отговори напишете наименованието на дунавския град в България, който е разположен по пътя на транспортен коридор № 9 и край него има свободна икономическа зона.

37. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 включително напишете името на съответната държава членка на Европейския съюз.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. Практическа задача по география на България В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 15 вкл. напишете наименованията на реките в България, означени на контурната карта със съответните числа.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.