Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Кой от атмосферните слоеве оказва най-голямо влияние върху стопанската дейност на хората?

Стратосфера

Тропосфера

Мезосфера

Термосфера

2. Глобалното затопляне на климата НЕ е причина за:

стопяване на ледената покривка в полярните области и във високите планини

повишена земетръсна дейност

повишаване на нивото на Световния океан

преместването на снежната граница към по-високите части на планините

3. Най-голям дял от населението в силно развитите страни е заето в:

добивните отрасли

аграрното стопанство

обработващите отрасли

обслужващата сфера

4. Как се нагрява атмосферният въздух?

Слънцето нагрява едновременно земната повърхност и въздуха.

Слънцето нагрява земната повърхност, а тя нагрява водата.

Слънцето нагрява въздуха, а той нагрява земната повърхност.

Слънцето нагрява земната повърхност, а тя нагрява въздуха.

5. Кой фактор е определящ за хоризонталното зониране на почвите, растителния и животинския свят?

човешката дейност

географската ширина

географската дължина

надморската височина

6. Къде се срещат латеритните почви

на полюсите

в субекваториалния пояс

в субтропичния пояс

в екваториалния пояс

7. Коя от посочените държави НЕ е федерална република?

Германия

Италия

Индия

Бразилия

8. Коя от посочените държави се отнася към Югоизточна Азия?

Ливан

Иран

Шри Ланка

Тайланд

9. През коя от изброените държави НЕ протича река Дунав?

Словакия

Унгария

Чехия

Австрия

10. Кой от посочените природни рискове НЕ е предизвикан от екзогенните процеси?

нагъване

засушаване

наводнение

лавини

11. Кое от изброените находища НЕ е въглищен басейн?

Бургаски басейн

Ломски басейн

Мадански басейн

Софийски басейн

12. Каракачаните са етническа общност, живееща главно в:

Родопите

Пирин

Източна Стара планина

Западна Стара планина

13. С коя съседна държава България има граница с дължина 165 км. и три ГКПП, но няма железопътна връзка?

Гърция

Турция

Сърбия

Македония

14. Кои полезни изкопаеми се срещат както в Дунавската равнина, така и в Горно-Тракийската низина?

варовици

каолин

природен газ

нефт

15. В коя двойка „град – производствена специализация” е допусната грешка?

Перник – черна металургия

Бургас - нефтохимия

Габрово - енергетика

Варна - корабостроене

16. В коя от изброените групи почви има азонален почвен тип?

канелени, кафяви, планинско-ливадни

сиви, смолници, кафяви

смолници, жълтоземни, засолени

черноземни, канелени, сиви

17. При коя от двойките географски обект – местоположение има несъответствие?

Самоковска котловина – долина на р. Искър

Казанлъшка котловина – долина на р. Тунджа

Разложка котловина – долина на р. Места

Гоцеделчевска котловина – долина на р. Струма

18. В коя от посочените групи селищата са създадени в резултат на гръцката колонизация?

Монтана, Силистра, Русе, Никопол

Варна, Несебър, Созопол, Поморие

София, Пловдив, Ямбол, Стара Загора

Котел, Копривщица, Троян, Тетевен

19. Северозападният социално-икономически район има граници с:

два социално-икономически района и една държавна граница

четири социално-икономически района и две държавни граници

два социално-икономически района и две държавна граница

три социално-икономически района и две държавни граници

20. Горна Оряховица, Русе, Девня и Камено са центрове на:

месна промишленост

мелничарска промишленост

захарна промишленост

растително-маслодобивна промишленост

21. Кой европейски транспортен коридор НЕ пресича територията на Югозападния район?

коридор № 4

коридор № 9

коридор № 10

коридор № 8

22. Кой от изброените резервати Не се намира в Благоевградска област?

Боатин

Баюви дупки

Конски дол

Тъмната гора

23. С какво пълноводие е река Арда?

ранно-пролетно

късно-пролетно

есенно-зимно

лятно

24. В кой град се произвеждат товарни автомобили и резервни части?

Плевен

Кюстендил

Шумен

Добрич

25. Кой почвен тип НЕ е характерен за Дунавската равнина?

сиви горски почви

алувиално-ливадни почви

черноземни почви

канелени горски почви

26. Кои растителни видове са характерни за Пирин?

черна мура, източен бук

коило, бор

зеленика, ела

еделвайс, черна мура

27. Между коя от двойките градове НЯМА изградена фериботна връзка?

Свищов-Зимнич

Лом-Расту

Оряхово-Бекет

Силистра-Кълъраш

28. В Южния централен район има:

два комбината за производство на торове

два нефтопреработвателни комбината

две консервни фабрики за производство на сиропи

два металургични комбината за производство на стомана

29. Между кои два града е изграден етиленопровод?

Бургас и Девня

София и Перник

Пловдив и Асеновград

Ямбол и Сливен

30. Кой отрасъл НЕ се отнася към третичния сектор?

търговия

туризъм

риболов

наука и образование

31. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на държавата, в която са разположени градовете Санкт Петербург, Владивосток и Новосибирск

32. В правоъгълника за свободните отговори напишете броя на държавите, членки на Европейския съюз

33. Изчислете средната денонощна температура, ако измерените стойности са: в 7.00 часа +10 градуса С; в 14.00 часа +20 градуса С; в 21.00 часа +13 градуса С

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на втория по площ, но първи по брой на населението и по произведен брутен вътрешен продукт, регион на България.

35. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на областния град в България: „Разположен в подножието на Осогово, селището е наследник на древния град Пауталия. Развити са машиностроенето, консервната, обувната промишленост и др. Курортен и транспортен център.”

36. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на селището възникнало по поречието на р. Струма, известно с имената Скаптопара и Горна Джумая. Днес в селището функционират два университета.

37. На контурната карта с номера от 1 до 10 са обозначени европейски държави. В правоъгълниците за свободните отговори, срещу номера запишете името на съответната държава.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. Напишете имената на природогеографските области и подобласти, които са отбелязани с числа върху картосхемата на България!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.