Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Групата на кои европейски държави включва само “ държави-джуджета”?

Сан Марино, Белгия, Малта

Ватикана, Андора, Сан Марино

Монако, Люксембург, Словения

Лихтенщайн, Ирландия, Исландия

2. Между държавите Франция и Испания се намира планината:

Алпи

Пиренеи

Карпати

Динарски планини

3. ”Най големите вносители на желязна руда са...”

Япония, Германия, Италия, Република Корея

САЩ, Канада, Германия, Австралия

Индия, Австралия, ЮАР, Канада

Бразилия, Австралия, САЩ, Русия

4. Кое от твърденията за Земята е невярно?

двигател на процесите във вътрешността на Земята е слънчевата енергия

твърдо тяло, светещо с отразена светлина

състои се от ядро, мантия и земна кора

релефът на Земята е резултат от вътрешни и външни релефообразуващи процеси

5. Широчинната географска зоналност е причина за:

понижаването на температурата на морската вода в дълбочина

изменението на растителността с увеличаване на надморската височина

промяната на климата с намаляване на надморската височина

формирането на климатичните пояси на Земята

6. Коя от изброените столици НЕ се намира в Азия?

Маскат

Дака

Хартум

Манила

7. Най-благоприятни природни условия за развитието на земеделието има в:

лесотундрата

степите

зоната на широколистните гори

лесостепите

8. Кой от следните географски райони е слабо заселен?

Голямата китайска равнина

Арабският полуостров

Японските острови

полуостров Индустан

9. Кой от следните европейски градове се характеризира със своята еднофункционалност?

Ливърпул

Оксфорд

Кьолн

Барселона

10. Каква е същността на географската закономерност “широчинна зоналност”?

закономерно изменение на природните компоненти

закономерно изменение на природата във височина

закономерно изменение на природните компоненти от Екватора към полюсите

закономерно изменение на водите, почвите и растителността

11. Механичен прираст на населението е:

разлика между заселени и изселени

разлика между трудоспособно и подтрудоспособно население

разлика между заетите в трите сектора на стопанството

разлика между работещите в България и чужбина

12. Коя от изброените задбалкански котловини се включва в Югоизточния район?

Златишко-Пирдопска

Саранска

Карловска

Сливенска

13. Пещерите "Бачо Киро" и "Съева дупка" се намират в:

Родопите

Предбалкана

Стара планина

Пирин

14. През кой период от развитието на стопанството в България вноса и износа на стоки е насочен главно към страните, членки на СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ)?

1879 – 1920 година

1920 – 1934 година

1934 – 1944 година

1950 – 1989 година

15. В кой район се намират туристическите обекти Белоградчишки скали, пещерите Леденика и Магурата, крепостта Баба Вида?

Северозападен

Северен централен

Североизточен

Югозападен

16. Кое от изброените селища Не е град?

Мартен

Куклен

Згориград

Свети Влас

17. В коя група езерата са с ледников произход?

Рабишко, Паничище

Смрадливо, Мандренско

Шабленско, Поморийско

Бъбрека, Попово

18. С какво пълноводие е река Арда?

ранно-пролетно

късно-пролетно

есенно-зимно

лятно

19. В коя от посочените котловини НЯМА смолници?

Карнобатска

Софийска

Санданско- Петричка

Айтоска

20. Кои от изброените почвени типове са разпространени само в Северната почвена област?

канелени горски, сиви горски

жълтоземни, алувиално-ливадни

сиви горски, черноземни

смолници, хумусно-карбонатни

21. Към коя природногеографска област принадлежи Милевско-Конявската планинска редица?

Краищенско-Средногорска област

Рило-Родопска област

Старопланинска област

Тракийско-Странджанска област

22. Реките, оттичащи се към Беломорската водосборна област, са:

Арда, Искър, Велека

Марица, Тунджа, Доспат

Цибрица, Арчар, Янтра

Места, Росица, Батова

23. Сол се добива в:

ез.Сребърна

Поморийско езеро

Рабишко езеро

ез.Окото

24. Кое от изброените селища се намира в административна област Варна?

Смядово

Нови пазар

Балчик

Суворово

25. Кой от изброените центрове Не е морски курорт?

Обзор

Кранево

Царево

Камено

26. Коя планина се включва в Руйско-Верилската планинска верига?

Черна гора

Вискяр

Върбишка

Козница

27. Зеленчукопроизводството е специализиращ отрасъл за районите:

Пазарджишко-Пловдивски и Плевенско-Горнооряховски

Старозагорско-Чирпански и Казанлъшки

Хасковско-Харманлийски и Разградски

Софийско-Пернишки и Варненски

28. През кой период на стопанството в България, започва да се развива железопътния транспорт?

през Периода на свободното пазарно стопанство

преди Освобождението

през Периода на държавното планово стопанство

през Периода на прехода

29. В коя от изброените групи има само азонални почвени типове?

кафяви горски почви и алувиално-ливадни почви

хумусно-карбонатни почви и засолени почви

канелени горски почви и смолници

сиви горски почви и алувиално-ливадни почви

30. Кои от изброените административни области имат обща граница:

Кюстендилска и Пазарджишка

Габровска и Търговишка

Великотърновска и Старозагорска

Ямболска и Шуменска

31. Биволовъдството е характерно за поречието на реките:

32. В правоъгълника за свободните отговори напишете терминът, който отговаря на следното определение:„Процес на концентриране на население и производствени мощности в периферията на агломерацията с по-високи темпове от тези в централната й част”.

33. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на страната, за която се отнася следната характеристика. „Бивша британска колония. Седма по площ и втора по брой на населението на планетата. Има богат природно-ресурсен потенциал. Страната е сред водещите в света по добив на въглища, желязна руда, производство на текстилни изделия, ориз, пшеница, чай, юта и др.”

34. Кой дунавски град в България е разположен на транспортен коридор № 4 и край него има безмитна зона?

35. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на находището, за което се отнася следното описание: „В находището се добиват черни въглища. Разположено е в Централна Стара планина между градовете Трявна, Сливен и Твърдица. Въглищните пластове са тънки и на голяма дълбочина.”

36. Коя от шестте безмитни зони в България се намира в област Софийска?

37. Напишете имената на водните басейни, отбелязани с цифров код върху картосхемата на света.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. В правоъгълниците за свободните отговори, срещу цифрите от 1 до 15 напишете имената на съответните котловини.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.