Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Кой фактор е определящ за хоризонталното зониране на почвите, растителния и животинския свят?

човешката дейност

географската ширина

географската дължина

надморската височина

2. Кой е главният фактор за образуването на океанските и морските течения?

приливи

отливи

температура

вятър

3. Причина за соления и горчив вкус на океанската и морска вода е :

хлоридите

сулфатите

карбонатите

други соли

4. Прочутият цейлонски чай се произвежда в:

Китай

Тайланд

Индия

Шри Ланка

5. Кой от посочените процеси или явления НЕ се отнася за хидросферата?

кръговрат на водата

метаморфизъм

морски и океански течения

приливи и отливи

6. Коя страна заема 1-во място в света по производство на кафе?

Бразилия

Испания

Мароко

Аржентина

7. Кой от посочените географски райони в света е най-голям износител на нефт?

Близкия изток

Венецуела

Мексикански залив

Африка

8. Кой екзогенен процес формира меандрите?

екзарация

ерозия

абразия

дефлация

9. Градовете Сеута и Мелиля, които са разположени на континента Африка са притежание на:

Мароко

Испания

Алжир

Португали

10. В коя двойка “страна-столица” има несъответствие?

Казахстан-Астана

Пакистан-Исламабад

Индия-Делхи

Монголия- Пхенян

11. Кой от изброените географски обекти НЕ се намира в областта Краище?

Брезнишка котловина

Земенска планина

Разложка котловина

Милевска планина

12. Коя особеност Не се отнася за туристическите ресурси?

Атрактивност и привлекателно въздействие

Многократност на използването

Нужда от капиталовложения и поддръжка

Трансформират се от един в друг вид

13. Коя от планините се намира в Главната Старопланинска верига?

Черна гора

Влахина

Драгоевска

Гребенец

14. Единственият социалноикономически район, с който Северният централен район НЯМА обща граница е:

Югозападен

Североизточен

Югоизточен

Южен централен

15. Град Ловеч е разположен на река:

Огоста

Росица

Осъм

Вит

16. Посочете в кой град НЕ се произвеждат химически торове:

Димитровград

Пловдив

Стара Загора

Девня

17. Между коя от двойките градове НЯМА изградена фериботна връзка?

Свищов-Зимнич

Лом-Расту

Оряхово-Бекет

Силистра-Кълъраш

18. В коя от посочените редици, всички градове са с население над 100 000 души?

Варна, Русе, Бургас

Пловдив, Хасково, Варна

Русе, Добрич, Шумен

Бургас, Сливен, Велико Търново

19. Коя земеделска култура НЕ се отглежда в Дунавската равнина?

царевица

слънчоглед

пшеница

ориз

20. На Северозападния раѝон се падат 100% от производството на:

зеленчукови консерви

копринени тъкани

цимент

електроенергия от АЕЦ

21. Кои форми на релефа са разпространени в двете планини – Родопи и Рила?

циркуси

денудационни заравнености

карлинги

морени

22. В Северния централен район се намират най-големите насаждения от:

круши

праскови

кайсии

вишни

23. В коя от групите е включен отрасъл, който НЕ се отнася към вторичния сектор?

килимарство, млекопреработване, мелничарска промишленост,

текстилна промишленост, винопроизводство, търговия,

трикотажна, дървопреработване, строителство,

машиностроене, химическа промишленост, пивоварна.

24. Градовете Първомай, Пловдив и Стамболийски имат специализация в производството на:

захар и захарни изделия

кожени изделия

цимент и тухли

плодови и зеленчукови консерви

25. Кое производство се отнася към органичната химия?

торове

соди

пластмаси

карбид

26. В коя климатична област е измерена абсолютната минимална температура /-38,3 градуса С/ за България?

Континентално-средиземнорска

Преходноконтинентална

Умереноконтинентална

Планинска

27. Коя електроцентрала Не работи с местни суровини?

АЕЦ “Козлодуй”

ТЕЦ “Бобовдол”

ВЕЦ “Белмекен”

ТЕЦ “Марица – Изток 2”

28. В коя от посочените природни области НЕ се отглежда тютюн?

Източни Родопи

долината на р. Струма

крайдунавските низини

долината на р. Места

29. Центровете на кой подотрасъл на хранително-вкусовата промишленост се разполагат в близост до суровините?

зеленчуко консервна

хлебопроизводство

пивопроизводство

месопреработване

30. Колко на брой транспортни коридори преминават през град Пловдив?

един

два

три

четири

31. В правоъгълника за свободните отговори напишете за коя страна се отнася следната географска характеристика? „Тя е островна държава с ограничен природноресурсен потенциал. Населението се характеризира с еднороден етнически състав. Икономически силно развита страна, с водещ стопански отрасъл машиностроенето.Столицата й е част от най-многобройния мегалополис в света.”

32. В правоъгълника за свободните отговори напишете при кой тип земеделие се постига повишаване на добивите от различни култури чрез механизиране на обработката на земята и чрез прилагане на различни агротехнически мероприятия?

33. В правоъгълника за свободните отговори напишете броя на държавите, членки на Европейския съюз

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на града в България, в който се произвеждат нефтопродукти, кораби и рибни консерви.

35. За кой местен вятър се отнася характеристиката? ”Топъл, сух и силен вятър, духащ по северните подножия на планините Родопи, Витоша и др.”

36. За кой град се отнася следната характеристика: “ Разположен е в Южна България, в Горно-Тракийската низина. Образуван от сливането на три села - Черноконево, Марийно и Раковски, през 1947 година /бригадирското движение/. Център е на химическата и циментовата промишленост.”

37. На контурната карта с номера от 1 до 10 са обозначени европейски държави. В правоъгълниците за свободните отговори, срещу номера запишете името на съответната държава.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. В правоъгълниците за свободните отговори, срещу цифрите от 1 до 15 напишете имената на съответните котловини.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.